POLITIK OM PRIVATLIVETS FRED

 

SEKTIONER

1. Generelt

2. Beskyttelse af dine personoplysninger

3. Dine rettigheder

4. Hvis du sender e-mails til os

5. Hvis du er er kunde hos Brenderup eller på anden måde er i kontakt med os som privatperson

6. Hvis du repræsenterer en virksomhed, der har et kontraktmæssigt forhold til Brenderup, eller på anden måde er i kontakt med Brenderup

7. Hvis du søger job hos Brenderup

8. Sådan kontaktes vi

Denne Politik om privatlivets fred er opbygget i flere afsnit ud fra den kategori, som det enkelte dataobjekt tilhører, dvs. de privatpersoner, hvis personoplysninger Brenderup behandler. Du behøver derfor kun at læse det afsnit (afsnit 4-7), der er relevant for dig, og som omhandler den kategori, du tilhører.

1 GENERELT

1.1 Denne politik om privatlivets fred (”Politik om privatlivets fred”), beskriver, hvordan Brenderup A/S, registreringsnummer 62229950, med hovedsæde på Sivmosevænget 2C, 5260 Odense S, Denmark (“Brenderup”), indsamler, anvender, lager og på anden måde behandler personoplysninger.
1.2 Vi respekterer din ret til privatliv og har forpligtet os til at overholde gældende regler om databeskyttelse og at beskytte dine rettigheder. Denne Politik om privatlivets fred beskriver bl.a., hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvordan dine personoplysninger behandles, og til hvilke formål vi indsamler og anvender personoplysningerne. Denne Politik om privatlivets fred beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan kontakte os angående brugen af dine personoplysninger.
1.3 Brenderup er som dataansvarlig ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse.
1.4 Personoplysninger skal forstås som alle former for information, som direkte eller indirekte kan anvendes til at identificere en levende, fysisk person (“personoplysninger”).

2 BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1 Du skal altid kunne føle dig sikker, når du afgiver dine personoplysninger til os. Vi har truffet en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at bidrage til at beskytte dine personoplysninger mod ubehørig adgang, modificering og sletning.
2.2 Vi beskytter dine personoplysninger under anvendelse af kommercielt rimelige sikringsforanstaltninger for at forebygge tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og destruktion. Disse foranstaltninger omfatter datakryptering, firewalls, automatiske timeouts og engangs-adgangslinks, der udløber efter et bestemt antal timer. Du kan derfor være sikker på, at dine personoplysninger er i sikre hænder.

 

3 DINE RETTIGHEDER

3.1 ADGANG, RETTELSER

Du har altid ret til at spørge os, om vi behandler dine personoplysninger eller ikke, og i givet fald få adgang til en kopi af de pågældende personoplysninger. Endvidere har du ret til at anmode om, at vi retter eller opdaterer dine personoplysninger, hvis noget er forkert eller mangler.

3.2 SLETNING, BEGRÆNSNING AF BRUG OG DATAPORTABILITET

Under visse omstændigheder (som angivet i den gældende databeskyttelseslovgivning) kan du kræve, at Brenderup begrænser brugen af eller sletter dine personoplysninger. Har du givet os personoplysninger, har du også ret til at anmode om at få dine personoplysninger sendt tilbage til dig i et struktureret og tilgængeligt format med henblik på overførsel til en anden bruger/behandler.

3.3 TILBAGETRÆKNING AF SAMTYCKE

Hvis Brenderup behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage ved skriftlig meddelelse sendt til Brenderup.
 

3.4 ANMODNINGER OG KLAGER

3.4.1 Ønsker du at gøre brug af en af ovennævnte rettigheder, eller har du spørgsmål angående de personoplysninger, vi er i besiddelse af, eller til denne Politik om privatlivets fred, er du velkommen til at kontakte os (for kontaktoplysninger se afsnit 8 nedenfor).
3.4.2 Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beder vi dig give os besked, hvorefter vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din klage. Din integritet er meget vigtig for os, og vi bestræber os altid på at beskytte og sikre dine personoplysninger på den bedst mulige måde. Skulle vi ikke desto mindre, efter din mening, ikke leve op til denne forpligtelse, beder vi dig bemærke, at du også har ret til at indgive en klage til den danske databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet) eller anden fremtidige myndighed, som måtte have denne funktion.

4 HVIS DU SENDER E-MAILS TIL OS

4.1 GENERELT

Dette afsnit 5 finder anvendelse på dig, enten som privatperson eller som repræsentant for din virksomhed, hvis du har sendt e-mails til en medarbejder eller anden repræsentant for Brenderup. 
 

4.2 HVILKE TYPER OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi indsamler personoplysninger i form at dit navn, e-mailadresse og andre oplysninger, som du frivilligt deler i e-mails, du sender til os.

4.3 HVORDAN BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER MODTAGET I EN E-MAIL?

Ved modtagelse af en e-mail vurderer vi, om vi har en begrundelse for og et retsgrundlag i henhold til afsnit 5, 6 eller 7 til at lagre eller på anden måde fortsætte med at behandle de modtagne personoplysninger. Hvis vi fastslår, at der foreligger en sådan begrundelse og et sådant retsgrundlag, fortsætter vi med at behandle de modtagne personoplysninger i overensstemmelse med afsnit 5, 6 eller 7, alt efter omstændighederne. Ellers slettes de personoplysninger, som er modtaget gennem e-mailen.

5 HVIS DU ER KUNDE HOS BRENDERUP ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER I KONTAKT MED OS SOM PRIVATPERSON

5.1 GENERELT

Dette afsnit finder anvendelse, hvis du er kunde hos Brenderup eller på anden måde er i kontakt med os som privatperson vedrørende vores produkter eller tjenester. 

5.2 HVILKE TYPER OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

5.2.1 Hvis du er kunde hos Brenderup
Vi behandler personoplysninger i form af navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, personligt identifikationsnummer, information om kørekort samt de personoplysninger, der fremgår af dit kørekort, herunder et billede af dig, information om din nuværende og tidligere brug af vores produkter eller tjenester, herunder igangværende leje, uheld eller overforfaldne betalinger, brugerkonto og password, hvis du benytter en onlinekonto stillet til rådighed af os, detaljer om eventuelle tidligere forespørgsler og andre informationer om dig, som du frivilligt har givet os.
5.2.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup
Vi behandler de personoplysninger, som du frivilligt har givet os, f.eks. dit navn eller e-mailadresse.
 

5.3 HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

5.3.1 Hvis du er kunde hos Brenderup
Vi behandler dine personoplysninger for at levere vores produkter eller tjenester og for at administrere kontrakten med dig. Endvidere behandler vi dine kontaktoplysninger for at markedsføre og på anden måde informere dig om vores forretning, produkter, tjenester og lignende.
5.3.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup eller er en kunde, som er interesseret i andre produkter og tjenester fra os
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne svare på forespørgsler om fremtidige kontrakter vedrørende levering af vores produkter eller tjenester. Endvidere behandler vi dine kontaktoplysninger for at markedsføre og på anden måde informere dig om vores forretning, produkter, tjenester og lignende.

5.4 RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

5.4.1 Hvis du er kunde hos Brenderup
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med henblik på at levere vores produkter eller tjenester og for at kunne administrere kontrakten med dig er, at behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde kontrakten med dig. Endvidere er behandlingen til markedsførings-/informationsformål baseret på vores legitime interesse i at informere om vores forretning.
5.4.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup eller er en kunde, som er interesseret i andre produkter eller tjenester fra os
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med det formål at svare på forespørgsler om fremtidige kontrakter er, at behandlingen er nødvendig for at træffe foranstaltninger, før vi indgår en kontrakt med dig. Endvidere er behandlingen til markedsførings-/informationsformål baseret på vores legitime interesse i at informere om vores forretning.

5.5 HVOR LÆNGE LAGRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

5.5.1 Hvis du er kunde hos Brenderup.
Dine oplysninger vil blive lagret, så længe det kontraktlige forhold består. Derudover gemmer Brenderup personoplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne fastslå, gennemføre eller forsvare eventuelle søgsmål.
5.5.2 Hvis du ikke er kunde hos Brenderup eller er en kunde, som er interesseret i andre produkter eller tjenester hos os 
Dine personoplysninger vil kun blive lagret, så længe det er nødvendigt at beholde oplysningerne for at kunne opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet i overensstemmelse med denne Politik om privatlivets fred. Desuden vil personoplysningerne blive slettet, hvis 
i) du informerer os om, at du ikke længere er interesseret i vores produkter og tjenester, 
ii) Brenderup ophører med at levere det pågældende produkt eller tjeneste, eller 
iii) hvis du anmoder os om at slette dine personoplysninger. 
Bemærk dog venligst, at dine personoplysninger vil blive bevaret i overensstemmelse med afsnit 5.5.1., hvis du er kunde hos Brenderup.

5.6 HVORDAN KAN OPLYSNINGERNA BLIVE DELT?

5.6.1 Hvis du er kunde hos os, kan dine personoplysninger blive delt med vores betroede underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at kunne opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig. Det kan være nødvendigt for disse at opnå adgang til personoplysningerne i forbindelse med udførelsen af deres opgave for os, men de vil ikke have adgang til at bruge personoplysningerne til nogen andre formål. Endvidere (og uanset om du er kunde eller ej) vil visse af Brenderups tjenesteleverandører, herunder leverandører af IT-systemer, kunne få adgang til dine personoplysninger. Brenderup kan antage en databehandler til behandling af personoplysninger på vegne af Brenderup. Brenderup har ansvar for at sikre, at databehandlerens behandling opfylder de retskrav, der gælder for behandlingen.
5.6.2 Brenderup vil hverken sælge, bytte eller lease dine personoplysninger til tredjeparter.
5.6.3 Medmindre andet fremgår af specifikke informationer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, vil Brenderup ikke overføre dine personoplysninger til noget land uden for EU/EEA.
5.6.4 Personoplysninger kan blive videregivet af Brenderup for at overholde retskrav eller andre krav fra officielle myndigheders side for at sikre Brenderups retsinteresser eller for at afsløre, forhindre eller gøre opmærksom på bedrageri eller andre sikkerhedsrelaterede eller tekniske problemer.

6 HVIS DU REPRÆSENTERER EN VIRKSOMHED, DER HAR ET KONTRAKTLIGT FORHOLD MED BRENDERUP, ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER I KONTAKT MED BRENDERUP

6.1 GENERELT

Dette afsnit finder anvendelse, hvis du er medarbejder i eller på anden måde repræsentant for en virksomhed, som Brenderup har et igangværende kontraktligt forhold til, eller som Brenderup har taget kontakt til for at drøfte mulighederne for et sådant kontraktligt forhold eller med andre formål for øje.

6.2 HVILKE TYPER OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig: 
i) kontaktoplysninger, dvs. navn, e-mailadresse, telefonnummer, 
ii) ansættelsesoplysninger, dvs. arbejdsgiver, jobtitel, jobbets postadresse og 
iii) andre oplysninger, som du frivilligt deler, f.eks. oplysninger om dig, som du frivilligt giver os i åbne tekstfelter eller deler i andre sammenhænge.

6.3 HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:
i) for at sende notifikationer eller meddelelser til dig, som vedrører en aftale mellem din virksomhed og Brenderup,
ii) for på anden måde at kunne udføre, bevare og opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med din virksomhed,
iii) for at drøfte eventuelle fremtidige kontraktlige forhold mellem din virksomhed og Brenderup, eller
iv) for at give dig informationer om Brenderups produkter eller tjenester eller at invitere dig til aktiviteter eller events.

6.4 RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNA

Alt efter omstændighederne foretages behandlingen som nævnt under afsnit 4.3 på grundlag af vores legitime interesse i at:
i) opretholde, bevare og administrere et kontraktligt forhold, som vi har med din virksomhed,
ii) fortsætte samarbejdet med din virksomhed og give din virksomhed tilbud om relevante produkter, løsninger og tjenester og
iii) markedsføre, reklamere for og demonstrere vores forretning, produkter, løsninger, tjenester, events og lignende.

6.5 HVOR LÆNGE LAGRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

6.5.1 Hvis din virksomhed har et kontraktligt forhold med os, lagrer vi dine personoplysninger i vores database, indtil det kontraktlige forhold med din virksomhed ophører. Dine personoplysninger vil dog (hvis de indgår i kontraktens tekst) fortsætte med at blive behandlet som en del af den kontraktlige tekst, så længe kontrakten opretholdes med det formål at sikre Brenderups retlige interesser.
6.5.2 Har vi drøftelser med din virksomhed, men disse ikke fører til, at der indgås en kontrakt, vil dine personoplysninger blive slettet fra vores databaser, når de ikke længere er nødvendige for de pågældende drøftelser.
6.5.3 Har vi ikke indledt drøftelser med din virksomhed, men er interesseret i at give din virksomhed markedsføringsmateriale og andre informationer om vores virksomhed, produkter, løsninger, events, etc., vil dine personoplysninger blive behandlet i 3 år, hvorefter de vil blive slettet (såfremt der ikke er indledt drøftelser om et fremtidigt samarbejde). Endvidere vil dine personoplysninger, som er behandlet med direct marketing som formål, blive slettet, hvis du gør indsigelse mod behandling til dette formål. 

6.6 HVORDAN KAN OPLYSNINGERNA BLIVE DELT?

6.6.1 Brenderup kan dele dine personoplysninger med vores betroede underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at kunne opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig. Det kan være nødvendigt for disse at opnå adgang til personoplysningerne i forbindelse med udførelsen af deres opgave for os, men de vil ikke have adgang til at bruge personoplysningerne til nogen andre formål. Endvidere vil visse af Brenderups tjenesteleverandører, herunder leverandører af IT-systemer, kunne få adgang til dine personoplysninger. Brenderup kan antage en databehandler til behandling af personoplysninger på vegne af Brenderup. Brenderup har ansvar for at sikre, at databehandlerens behandling opfylder de retskrav, der gælder for behandlingen.
6.6.2 Brenderup vil hverken sælge, bytte eller lease dine personoplysninger til tredjeparter.
6.6.3 Medmindre andet fremgår af specifikke informationer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, vil Brenderup ikke overføre dine personoplysninger til noget land uden for EU/EEA.
6.6.4 Personoplysninger kan blive videregivet af Brenderup for at overholde retskrav eller andre krav fra officielle myndigheders side for at sikre Brenderups retsinteresser eller for at afsløre, forhindre eller gøre opmærksom på bedrageri eller andre sikkerhedsrelaterede eller tekniske problemer.  

7 HVIS DU SØGER JOB HOS BRENDERUP

7.1 GENERELT

Dette afsnit finder anvendelse, hvis du søger job hos Brenderup, det være sig en opslået ledig stilling eller i form af en uopfordret ansøgning. Vi modtager med glæde alle ansøgninger og er nysgerrige for at høre mere om alle, der ønsker at være en del af vores team!

7.2 HVILKE TYPER OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi vil behandle personoplysninger og kontaktoplysninger om dig, som vi har anmodet om, eller som du har givet os skriftligt eller mundtligt. Vi vil ikke indsamle personoplysninger om dig fra tredjeparter. Person- og kontaktoplysningerne består af navn, fødselsdato, adresse (inkl. e-mailadresse), telefonnummer, eventuelle nuværende arbejde og CV (herunder foto, hvis du har vedlagt et foto til dit CV).

7.3 HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Brenderup behandler personoplysninger om dig for at kunne vurdere din jobansøgning og for at fastslå, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Brenderup.
 

7.4 RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNA

7.4.1 Ansøgning om en opslået stilling, eller hvis du går videre til en jobsamtale
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med en rekrutteringsproces vedrørende en opslået ledig stilling, eller hvis du går videre til en jobsamtale efter at have indsendt en uopfordret ansøgning, er, at processen er nødvendig for at træffe foranstaltninger til at indgå en (ansættelses) kontrakt med dig.
7.4.2 Uopfordrede ansøgninger og persondata, som gemmes til fremtidig rekruttering. Retsgrundlaget for behandling af persondata, som vi modtager gennem uopfordrede ansøgninger på tidspunkter, hvor vi ikke har ledige stillinger at tilbyde, eller som vi gemmer efter en afsluttet rekrutteringsproces (vedrørende en stilling, som er gået til en anden ansøger), er det samtykke, du har givet til en sådan behandling.

7.5 HVOR LÆNGE LAGRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

7.5.1 Dine oplysninger vil blive lagret så længe, rekrutteringsprocessen pågår og derefter i en periode på 1 år, hvorunder Brenderup vil beholde personoplysningerne med henblik på forsvar af eventuelle søgsmål.
7.5.2 Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, vil dine personoplysninger blive opbevaret, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Dine personoplysninger vil dog under alle omstændigheder blive slettet, hvis der ikke længere er noget formål med behandlingen af oplysningerne. 

7.6 HVODAN KAN OPLYSNINGERNA BLIVE DELT?

7.6.1 Kun de medarbejdere hos Brenderup og, alt efter omstændighederne, de eksterne rekrutteringsfolk, som er direkte involverede i den pågældende rekrutteringsproces, vil have adgang til dine personoplysninger. Endvidere vil visse af Brenderups tjenesteleverandører, herunder leverandører af IT-systemer, kunne få adgang til dine personoplysninger. Brenderup kan antage en databehandler til behandling af personoplysninger på vegne af Brenderup. Brenderup har ansvar for at sikre, at databehandlerens behandling opfylder de retskrav, der gælder for behandlingen.
7.6.2 Brenderup vil hverken sælge, bytte eller lease dine personoplysninger til tredjeparter.
7.6.3 Medmindre andet fremgår af specifikke informationer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, vil Brenderup ikke overføre dine personoplysninger til noget land uden for EU/EEA.
7.6.4 Personoplysninger kan blive videregivet af Brenderup for at overholde retskrav eller andre krav fra officielle myndigheders side for at sikre Brenderups retsinteresser eller for at afsløre, forhindre eller gøre opmærksom på bedrageri eller andre sikkerhedsrelaterede eller tekniske problemer.

8 SÅDAN KONTAKTES VI

Vi kan kontaktes på: Brenderup A/S, Sivmosevænget 2C, 5260 Odense S, Denmark.

Denne tekst er sidst blevet opdateret den 9. maj 2018.