Skada på vagn under uthyrning

När en skada uppstått på en av släpvagnarna ska detta genast registreras hos Brenderup. När skadan är registrerad hanteras ärendet av kundservice, som sedan skickar order om service till närmsta serviceombud. Serviceombudet kontaktar stationen och kommer överens om lämplig tidpunkt för åtgärd. 

Självrisk faktureras till stationen.

1. Innan du börjar registrera

Kontrollera att följande dokument finns tillgängliga att bifoga. 

Skadeanmälan av hyrestagare

Skadeanmälan - motorfordon fylls i och signeras av hyrestagaren. Bifogas därefter i din skadeanmälan till Brenderup. 

Fyll i skadeanmälan - motorfordon

Bild/-er

Fota av skadorna och bifoga i din anmälan till Brenderup. Vi rekommenderar bilder från olika vinklar för att underlätta bedömning hos serviceombud. 

2. Registrera skada till Brenderup

När alla dokument är förberedda kan du registrera skadan till Brenderup.